Przejdź do treści

e-Usługi

1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
WN-82
Rodzaj usługi Opis usługi
Kwota (PLN) 11.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
WN-15
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
WN-16
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku lub zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
WN-92
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
WN-17
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WN-104
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-51
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
WN-30
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
WN-64
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi organy administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy.
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej
Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325)
Wymagane dokumenty DL-1 - deklaracja na podatek leśny DL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych DL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)
Czas realizacji Deklarację na podatek leśny składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
Opłaty Brak opłat
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Rezultat realizacji usługi Przyjęcie deklaracji
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie deklaracji 2. Przyjęcie przez organ deklaracji
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Deklaracja na podatek leśny
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi właściwy organ
Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325)
Wymagane dokumenty DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Czas realizacji Nie dotyczy
Opłaty Brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi złożenie deklaracji
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie deklaracji, 2. Przyjęcie przez organ deklaracji
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Deklaracja na podatek od nieruchomości
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej
Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wypełniony formularz deklaracji DR-1 Załącznik ZR-1/A. Dane o nieruchomościach rolnych powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także nieruchomość posiadającą odrębny adres (miejsce położenia). Załącznik ZR-1/B. Załącznik zawiera dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg), których podstawą prawną jest ustawa o podatku rolnym. Załącznika Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych.
Czas realizacji Deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy składa się w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,
Opłaty Brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Złożenie deklaracji
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie deklaracji, 2. Weryfikacja deklaracji
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Deklaracja DR-1 na podatek rolny
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Informacja o lasach
IL-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy organ podatkowy ze względu na położenie lasu np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Kogo dotyczy Osób fizycznych, będących podatnikami podatku leśnego , które są: • właścicielami lasów, • posiadaczami samoistnymi lasów, • użytkownikami wieczystymi lasów, • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325)
Wymagane dokumenty IL-1 - informacja o lasach IL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych IL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)
Czas realizacji Informacje o lasach IL – 1 składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Przekazanie informacji o lasach
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie informacji o lasach. 2. Przyjęcie informacji o lasach 3. Uzyskanie poświadczenia wydanego przez organ podatkowy dotyczącego złożenia informacji o lasach.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Informacja o lasach
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy organ podatkowy np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.
Kogo dotyczy Osób fizycznych, będących podatnikami podatku od nieruchomości, które są: • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; • użytkownikami wieczystymi gruntów; • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325)
Wymagane dokumenty IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych
Czas realizacji Informację o nieruchomościach IN-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a także w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Złożenie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości
Etapy realizacji usługi 1. Przesłanie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. 2. Przyjęcie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Informacja o gruntach
IR-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy organ podatkowy np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.
Kogo dotyczy Osób fizycznych, będących podatnikami podatku rolnego, które są: • właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów, • użytkownikami wieczystymi gruntów, • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty IR-1 - informacja o gruntach IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu
Czas realizacji Informację o gruntach IR-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru.
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Złożenie informacji o gruntach
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie informacji o gruntach. 2. Przyjęcie informacji o gruntach 3. Uzyskanie poświadczenia wydanego przez organ podatkowy dotyczącego złożenia informacji o gruntach.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Informacja o gruntach
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy podmiot administracji publicznej.
Kogo dotyczy Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny
Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm., Art.5a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm., Art.10a) Ustawa Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, ust. 6,) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Wymagane dokumenty Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP
Opłaty brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: